Vedtægter for Triangle Razorbacks

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Triangle Razorbacks, foreningen har hjemsted i Kirkebakkehallen, Bredballe i Vejle, og har postadresse på formandens hjemadresse.

§2. Formål
Foreningens formål er, at fremme kendskabet til og udøvelsen af sporten American Football (Amerikansk fodbold), tackle Football, Cheerleading, Flag Football for både herre, dame samt børn og unge.

§3. Tilknytning
Foreningen er tilsluttet og derved medlem af forbundet Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF) som er medlemme af European Federation of American Football (EFAF), International Federation of American Football (IFAF) og Dansk Idræts Forbund (DIF).
Derudover er Triangle Razorbacks medlem af Danmarks gymnastik og idrætsforbund (DGI). Gennem disse medlemskaber er foreningen Triangle Razorbacks forpligtet til at overholde forbundenes love og vedtægter.

§4. Medlemskab
Stk. 1
Enhver som ønsker at dyrke amerikansk fodbold og som er fyldt 8 år kan optages i Triangle Razorbacks. Personer som ønsker at støtte klubbens arbejde uden aktiv idrætsudøvelse, kan uanset alder optages som passive medlemmer.
Stk. 2
Indmeldelse/udmeldelse skal være skriftlig og i underskrevet stand, eller elektronisk fra egen personlige it-platform. Personer som ønsker indtrædelse i foreningen, men som ikke er fuldt myndige ved indtrædelsens tidspunkt, skal have forældres eller værges gyldige skriftlige tilladelse. Medlemskab regnes for en sæson ad gangen og varer ind til første hverdag efter Generalforsamlingen.
Stk. 3
Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. Der kan kun nægtes optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for det. I tilfælde af nægtelse af medlemskab skal spørgsmålet forelægges den følgende Generalforsamling, hvis den pågældende ønsker det.
Stk 4
Et medlem der bevidst modarbejder eller skader foreningens omdømme eller arbejde, kan suspenderes af bestyrelsen. Efter indstilling fra bestyrelsen kan Generalforsamlingen bortvise et medlem. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for Generalforsamlingen.

§5. Foreningens styrelse
Stk. 1
Foreningens arbejde ledes mellem Generalforsamlingerne, der er foreningens øverste besluttende organ, af en bestyrelse bestående af 5 – 7 medlemmer, der vælges af Generalforsamlingen. Formanden vælges for 2 år i ad gangen mens de øvrige mellemer vælges for et år ad gangen. Dog vælges en af de øvrige medlemmer for to år ad gangen, i året forskudt for formandsvalget, for at sikre kontinuitet i bestyrelsesarbejdet.
For så vidt antallet af bestyrelsesmedlemmer ikke når 5, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med nye medlemmer, hvis valg skal godkendes på nærmeste generalforsamling. Alle medlemmer kan genvælges. Supplerende medlemmer har ikke stemmeret i bestyrelsen.
Stk. 2
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og konstituerer sig efterfølgende på førstkommende bestyrelsesmøde, (idet formanden dog vælges af GF), og fastsætter selv sin forretningsorden (møder, udvalg mm). Ved konstituteringen tages stilling til, hvem der er valgt for to år.
Stk. 3
Møderne indkaldes af formanden, med angivelse af dagsorden. Hvis formanden finder det fornødent, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det, kan der indkaldes til bestyrelsesmøde uden for de planlagte tidspunkter. Dagsorden skal angives.
Stk. 4
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer, inklusive formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans fravær, næstformandens stemme udslagsgivende.
Stk. 5
Såfremt der af Generalforsamlingen ikke kan vælges det fornødne antal bestyrelsesmedlemmer, supplerer bestyrelsen sig selv indtil det førstkommende ordinære generalforsamling
Stk. 6
Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen samt øvrige medlemmer af foreningen hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld.
Stk.7
Kassereren er ansvarlig for Triangle Razorbacks regnskab, over for den øvrige bestyrelse.
Regnskabsåret løber fra 1. Januar til 31 December. Regnskabet forelægges for Generalforsamlingen efter godkendelse af Generalforsamlingens valgte interne revisor
Stk. 8
Et medlem af bestyrelsen må på intet tidspunkt bruge mere end 500 kr. uden først, at rådfører sig med resten af bestyrelsen.

§6. Generalforsamlingen
Stk. 1
Triangle Razorbacks øverste myndighed er Generalforsamlingen. Ordinær Generalforsamling
afholdes hvert år i januar og varsles mindst 21 dage forud. Forslag der ønskes behandlet skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Endelig dagsorden udsendes 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 2
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er fremmødte. Stemmeberettigede medlemmer vil sige, at man er uden forfalden gæld.
Stk. 3
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning, samt forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent jf. §7.
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af formand (hvert andet år).
  6. Valg af øvrig bestyrelse (+ 2 suppleanter).
  7. Valg af 2 revisorer (+ suppleanter).

Stk. 4 Ekstraordinær Generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen eller efter 2/5 af medlemmernes anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af formål. Dog skal 4/5 af de medlemmer, som har skrevet under på indkaldelsen, være til stede for at Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

§7. Kontingent
Stk. 1
Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen, dette gælder både prisen og betalingsformen.
Stk. 2
Hvis der forekommer restance, sendes der efter 14 dage en rykker. Efter yderligere 7 dage sendes en ny rykker. Herefter tager bestyrelsen stilling til en mulig eksklusion.

§8. Klubbens opløsning
Stk. 1
Beslutning om klubbens opløsning, kan kun tages på en generalforsamling, der er indkaldt i netop denne anledning.
Stk. 2
Mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede og der kræves et flertal på ¾ af de afgivne stemmer for beslutningen. Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes til ny generalforsamling, hvor da bestemmelsen kan tages uden hensyn til de antallet af fremmødte, såfremt ¾ af de mødte stemmeberettiget stemmer for opløsningen.
Stk. 3
Ved en eventuel opløsning tilfalder alle klubbens midler (både udstyr og evt. formue) til fremme for amerikansk fodbold i Danmark. Dette gælder dog ikke for udlodningsmidler.
Stk. 4
Ved en eventuel opløsning skal alle ikke forbrugte udloddede midler fra Elite Gaming A/S/Skat returneres til spillestedets kommunale fritids- og
kulturafdeling, som således kan udlodde midlerne til alment nyttige formål i kommunen.