Vedtægter for Triangle Razorbacks

§ 1. Navn og hjemsted

 • Foreningens navn er Triangle Razorbacks.
 • Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at drive en sportsklub, der fremmer kendskabet til og udøvelsen af Amerikansk Football, Cheerleading og flag football for både børn, unge og voksne.

§ 3. Tilknytning

Foreningen er tilsluttet Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF) og er desuden medlem af Danmarks gymnastik og idrætsforbund (DGI). Gennem disse medlemskaber er foreningen og medlemmerne forpligtet til at overholde forbundenes love og bestemmelser.

§ 4. Medlemskab

 1. Som aktive medlemmer kan optages enhver, der har interesse i at udøve foreningens sportslige tilbud.
 2. Som passive medlemmer kan optages enhver, der ønsker at støtte foreningens arbejde uden aktiv idrætsudøvelse.
 3. Coaches, og bestyrelsen er automatisk at regne for medlemmer.
 4. Medlemmer betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent.
 5. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen og dens formål. Det eller de udelukkede medlem(mer) kan få deres sag behandlet på foreningens ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling (der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jf. vedtægterne).

§ 5. Generalforsamlingen

 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned. Indkaldelse sker på foreningens hjemmeside og sociale medier med mindst 14 dages varsel samt med angivelse af dagsorden.
 3. Forslag, der ønskes behandlet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
 4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen
 5. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen
 • Aktive medlemmer over 18 år, der har betalt kontingent
 • Forældre til medlemmer under 18 år, der har betalt kontingent (en stemme pr. medlem)
 • Passive medlemmer over 18 år, der har betalt kontingent
 • Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter til bestyrelsen, revisorer samt suppleant
 • Alle ulønnede coaches og ledere

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, inkl. passive over 18 år samt forældre til medlemmer under 18 år.

 1. Generalforsamlingens dagsorden:
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Fremlæggelse af budget, samt godkendelse heraf
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse (hver 2. år – Op til 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år)
 • Valg af op til 2 suppleanter (hvert år)
 • Valg af 2 revisorer + 1 revisorsuppleant (hvert år)
 • Eventuelt
 1. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Indkaldelsesfristen er 2 uger.
 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 2/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. Indkaldelsesfristen er 4 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

§ 7. Foreningens daglige ledelse

 1. Foreningens opgaver varetages af bestyrelsen, der består af 3-5 medlemmer:
 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Op til 2 menige medlemmer
 • Op til 2 suppleanter
 1. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv årligt på det første møde efter generalforsamlingen. Hvervet som formand og kasserer må ikke varetages af samme person.
 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af begrænsede opgaver.
 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

§ 8. Økonomi, regnskab og revision

 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar-31.december
 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, denne kan ikke være formanden.
 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 9. Tegningsregler og hæftelse

 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen.
 2. Bestyrelsen har ikke bemyndigelse til at optage lån. Såfremt lån skal optages, skal dette fremlægges og godkendes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10. Vedtægtsændringer

 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvorpå de vedtages.

§ 11. Foreningens opløsning

 1. Opløsning af foreningen kan kun besluttes på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt til netop denne anledning.
 2. Mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der kræves et flertal på ¾ af de afgivne stemmer for beslutningen. Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning om opløsning kan træffes uden hensyn til antallet af fremmødte, såfremt ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for opløsningen.
 3. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver fremme for amerikansk fodbold og cheerleading i Danmark.

VEDTAGET PÅ DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING D. 25. JANUAR 2023.